Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Budownictwo II stopnia?

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Budownictwo II stopnia?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo to specjaliści w zakresie projektowania, nadzoru budowlanego oraz kierowania pracami budowlanymi. Ze względu na dynamicznie zmieniający się krajobraz i mnogość inwestycji specjaliści z tej dziedziny są pożądani na rynku pracy. Kierunek Budownictwo można studiować na uczelniach technicznych lub w niepublicznych uczelniach wyższych. Kształcenie najczęściej przebiega dwustopniowo – na studiach inżynierskich i magisterskich.

Program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Budownictwo

Kształcenie na kierunku Budownictwo obejmuje wiedzę z wielu dziedzin. Studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, geodezji, geologii i rysunku technicznego. Poza wiedzą teoretyczną absolwent studiów II stopnia na kierunku Budownictwo zdobywa umiejętności nadzorowania oraz zarządzania procesem inwestycyjnym. Jest w stanie wykonać kosztorysy robót budowlanych przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania. Co najważniejsze – uzyskuje uprawnienia budowlane, które umożliwiają mu objęcie stanowiska kierownika budowy, projektanta lub inspektora nadzoru budowlanego.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu Budownictwa

Studia II stopnia na kierunku Budownictwo mają za zadanie ukierunkowanie umiejętności twórczych magistra inżyniera. Absolwenci posiadają pełne kompetencje i kwalifikacje, uzyskiwane w toku studiów. Są świetnie przygotowani do projektowania budownictwa komunalnego, mieszkaniowego, przemysłowego i komunikacyjnego. Ponadto mogą kierować wykonawstwem robót budowlanych. Magistrzy Budownictwa najczęściej znajdują zatrudnienie w:

● biurach projektowych,

● firmach budowlanych,

● laboratoriach o charakterze przemysłowym,

● biurach analitycznych,

● nadzorze budowlanym,

● przemyśle budowlanym,

● jednostkach administracji państwowej (głównie w wydziałach budownictwa i architektury).

Zarobki w budownictwie

Od kilku lat mediana zarobków pracowników budowlanych systematycznie rośnie. Mimo spadku zatrudnienia odnotowuje się stały wzrost płac. Średnie wynagrodzenie w całej branży waha się pomiędzy 5000-5500 zł brutto. Największe zarobki uzyskują specjaliści zatrudnieni przy budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wysokie płace otrzymują również absolwenci Budownictwa, którzy zajmują się projektowaniem i wykonawstwem budowli specjalistycznych.

Gdzie studiować Budownictwo II stopnia?

Przy wyborze uczelni na studia magisterskie, warto sprawdzić jej ofertę. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie proponuje absolwentom studiów I stopnia kształcenie niestacjonarne na kierunku Budownictwo, które trwa 1,5 roku. Uczelnia w bogato wyposażonych pracowniach kształci specjalistów, którzy doskonale poradzą sobie z nadzorowaniem robót budowlanych, kierowaniem produkcją budowlaną oraz identyfikacją i rozwiązywaniem problemów w ramach zagadnień projektowych. Studenci WSEiZ przy użyciu specjalistycznych narzędzi poznają zasady projektowania, obliczania, modelowania i konstruowania obiektów budowlanych. Po ukończeniu studiów mogą ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych.